Želite obvestila o naših najboljših ponudbah? Prijavite se!

info@pozejdon-turizem.com 02 608 80 80 ali 031 735 555

 
Prosimo počakajte...
Za vas pridobivamo najugodnejše ponudbe.
Prosimo počakajte...
Za vas pridobivamo najugodnejše ponudbe.

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE

 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA POTOVANJE – POZEJDON TURIZEM D.O.O.

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oz. napotnice - voucherja, ki jo skleneta turistična agencija Pozejdon turizem d.o.o. (v nadaljevanju besedila: agencija) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

 

PRIJAVE IN VPLAČILA

Prijave sprejema turistična agencija Pozejdon turizem d.o.o. na Grajskem trgu 15, 2327 Rače in vse pooblaščene agencije. Ob prijavi skleneta potnik in agencija prijavni dokument, ki velja tudi kot potrdilo/ pogodba o potovanju. Če udeležence prijavlja pravna oseba je lahko to tudi naročilnica ali telefax, ki pa morata iz organizatorjeve (agencijske) strani biti potrjena. Potnik mora ob prijavi posredovati vse zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program, ter plačati akontacijo v znesku 30%, razen če ni dogovorjeno drugače. V primeru,da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, odgovarja za vse stroške oz. škodo, nastalo zaradi napačnih podatkov. Ob prijavi potnik in agencija skleneta pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o aranžmaju, ali pa se ta pogodba sklicuje na program aranžmaja, v katerem so ti podatki navedeni. Potnikova prijava se šteje za sklenjeno tudi v primeru, da potnik svoje obveznosti glede akontacije poravna preko elektronskega bančništva, kreditne kartice in fizično ne podpiše pogodbe oz. je v roku 8 dni od prejema ne zavrne. Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo na blagajni agencije ali pri kateri izmed bank, pošt ali elektronskega bančništva. Aranžma mora biti v celoti plačan najkasneje 15 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da potnik preostalega zneska ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma. V tem primeru veljajo in se uporabljajo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz 6. točke teh splošnih pogojev in navodil. V skladu s sklepom in priporočilom Združenja turističnih agencij Slovenije računa agencija prijavnino v vrednosti 12,50 EUR / na prijavnico. Če se prijavi samo 1 oseba na prijavnico pa 6,25 EUR.

 

OBROČNO

Je možno plačevanje s karticama DINERS.

 

CENA

Cene so v EUR in so navedene v programu. V skladu z 900. členom obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene, če je po sklenitvi pogodbe prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe cen prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja ali premajhnega števila prijavljenih potnikov za navedeno ceno. Če zvišanje dogovorjene cene preseže 10 %, ima potnik pravico, da odstopi od pogodbe, ves vplačan denar pa se mu vrne. V primeru zvišanja cene so potniki pisno obveščeni. Agencija lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, neposredno tuji osebi na način, ki je predviden v programu. V tem primeru uveljavlja potnik reklamacijske zahtevke neposredno pri tuji osebi. Za pripravo FIT programov (po posebnem „A la cart“ naročilu za posameznike ali majhno skupinico) zaračunavamo stroške priprave programa v višini 30 EUR. Minimalno število potnikov za izvedbo vseh potovanj je 40 oseb, razen če ni navedeno drugače. Pri manjšem številu udeležencev je izvedba možna z doplačilom.

 

STORITVE, KI SO ZAJETE V CENI

V ceno so vključene samo storitve, ki so navedene v programu ali na voucherju (npr. hotelske storitve, transferji, strokovno vodstvo in organizacija aranžmaja). Če v programu ni drugače določeno, veljajo cene posameznega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

 

POSEBNE/DODATNE STORITVE

Posebne oz. dodatne storitve so storitve, ki niso vključene v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana ipd.), ali pa so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, fakultativni izleti, paketi pijač, zavarovanje Coris z asistenco v tujini ipd.). Te storitve plača potnik posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so pri posameznem aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi,

 

doplača pa jih k ceni aranžmaja. Med samim potovanjem se posebne storitve doplačajo vodji potovanja oz. tamkajšnjemu predstavniku agencije v kraju, kjer se storitev opravlja, v kolikor so na voljo še prosta mesta. Cena doplačila na licu mesta je lahko višja od cene, ki se ponudi potniku pred odhodom na potovanje.

 

OBVESTILO PRED ODHODOM ali voucher potnik prejme 7-5 dni pred potovanjem po pošti ali po elektronski pošti (z izjemo enodnevni izleti, kjer je že na programu vse navedeno). Če obvestila zaradi možnih napak  (pošta, naslov) pri posredovanju ne prejmete, se obrnite na prodajno mesto, pravočasno pred odhodom.

 

POTNIKOVA ODPOVE POTOVANJA

Potnik ima pravico, da odpove aranžma pisno ali ustno v poslovalnici, kjer se je prijavil. Višina stroškov odpovedi, ki jih zadrži agencija je odvisna od pogojev posameznega organizatorja.

V primeru, ko nastopa POZEJDON TURIZEM D.O.O. kot organizator potovanja ne glede na posamezne segmente, ki jih to potovanje vključuje, ima pravico, da zaradi odpovedi potovanja s strani potnika zadrži del stroškov in sicer vezano na čas, v katerem je potnik podal odpoved (%, ki ga zadrži Pozejdon turizem):

-do 90 dni pred odhodom administrativne stroške v višini 90 EUR (ter pripadajoči strošek prijavnine v znesku 12,50 EUR in strošek premije plačila Zavarovanja rizika odpovedi, v kolikor se je stranka zanj ob prijavi odločila in ga doplačala)

-od 89 do 60 dni pred odhodom 30 % cene aranžmaja

-od 59 do 45 dni pred odhodom 50 % cene aranžmaja

-od 44 do 30 dni pred odhodom 60 % cene aranžmaja

-od 29 do 20 dni pred odhodom 75 % cene aranžmaja

-od 19 do 10 dni pred odhodom 90 % cena aranžmaja

-od 9 do 0 dni (odhodni dan) 100% cene aranžmaja

 Za odpoved se šteje, da potnik ob ustni odpovedi aranžmaja agenciji poda podpisano pisno odpoved. V primeru, da potnik ne poda pisne odpovedi, se šteje, kot da aranžmaja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje samo na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. V kolikor potnik že začeto potovanje prekine, nima pravice do povračila stroškov. V kolikor je potnik vplačal odstopnino / zavarovanje rizika odpovedi turističnih potovanj, veljajo določila v primeru zavarovanja odpovedi iz splošnih pogojih Zavarovalnice Sava d.d. pri kateri agencija sklepa zavarovanje.

 

Če želi potnik za rezervirano potovanje spremeniti ali zamenjati ime udeleženca-ev, plača za vsako spremembo 40 EUR po osebi ter morebitne dodatne stroške spremembe (višja cena kabine, namestitve…). Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih agenciji Pozejdon turizem d.o.o. narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe s Pozejdon turizmom d.o.o. se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.  V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani agencije Pozejdon turizem d.o.o. zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Za posamezne ladijske in letalske družbe veljajo njihove lestvice stroškov odpovedi. V primeru, da kadarkoli vmes pride do spremembe pogojev pri ladijski ali letalski družbi in se ti razlikujejo od tukaj navedenih pogojev ali v kolikor veljajo posebni izjemni pogoji za nekatera potovanja, imajo prednost in se upoštevajo pogoji ladijske ali letalske družbe. V praksi to pomeni, da se v primeru, ko paketni aranžma sestavlja skupek letalskega prevoza, ladijskega prevoza, hotelske namestitve in ostalih storitev ob potnikovi odpovedi že rezerviranega potovanja upošteva stoodstotno plačilo letalske vozovnice, ki ni predmet vračila in je »non-refundable«, katero je potnik kljub odpovedi dolžan poravnati v celoti. Prav tako ni možna sprememba imena že izdane letalske karte.

 Za potovanja, letovanja, križarjenja, izlete, nakup letalskih vozovnic ipd., kjer Pozejdon turizem d.o.o. nastopa le kot posrednik, veljajo splošni pogoji izbrane ladijske ali letalske družbe, ponudnika izbrane storitve ali organizatorja.

 

Pogoji ladijskih družb, ponudnikov drugih storitev in drugih organizatorjev so na voljo v njihovih katalogih, na njihovih spletnih straneh in v drugih publikacijah, ki jih te družbe objavljajo.

 

ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA

V primeru, da bi moral potnik zaradi bolezni, smrti ali nesreče njega samega oz. njegovih ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec) ali zaradi vpoklica na vojaške vaje, aranžma odpovedati, nudi agencija potniku možnost plačila zavarovanja rizika odpovedi v vrednosti 4,45 % zneska aranžmaja (enostavno kritje). V primeru odpovedi je potnik dolžan predložiti agenciji ustrezen veljavni dokument (zdravniško potrdilo itd.), ki ga agencija posreduje zavarovalnici, kjer je sklenjeno zavarovanje. Strošek zavarovanja rizika odpovedi za letalske vozovnice pa predstavlja 4,90 % cene karte (enostavno kritje).

 

POTNI LISTI, VIZUMI, CARINSKI in DEVIZNI PREDPISI

Vsak potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni dokument (potni list ali osebno izkaznico) s katerim vstopa v posamezno državo. Potnik se je tudi dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Agencija ni odgovorna, če potnik nima veljavnih dokumentov. Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna agencija po pravilih o potnikovi odpovedi aranžmaja. V primeru, da potniku ureja vizum agencija, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Urejanje vizuma preko agencije ni všteto v ceno aranžmaja in se plača posebej. Potnik, ki potuje v tujino, je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise države, v katero potuje. Če potnik zaradi nespoštovanja predpisov ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

 

ZDRAVSTVENI PREDPISI

Potnik ima pravico do zdravstvene pomoči v skladu z meddržavnimi pogodbami o zdravstveni pomoči. Imeti mora potni list in potrjeno zdravstveno izkaznico ter ustrezen obrazec, ki velja za državo podpisnico pogodbe. Obrazec si potnik priskrbi sam. V nekaterih programih so navedena posebna cepljenja. Vsak potnik je dolžan imeti seboj veljavno mednarodno potrdilo (rumena knjižica) z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Agencija priporoča, da potniki sklenejo zavarovalno pogodbo o zdravstvenem zavarovanju z asistenco v tujini. Agencija ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi nastale zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero potuje, ali programa, na katerega se je prijavil.

 

ODPOVED S STRANI AGENCIJE

Skladno z 900. in 902. členom Obligacijskega zakonika, si pridržujemo pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebno za izvedbo potovanja. Agencija se obveže, da o odpovedi pisno ali ustno obvesti že prijavljene potnike najkasneje do 5 dni pred odhodom. Pridržujemo si pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odstraniti, za agencijo pa pomenijo utemeljen razlog, zaradi katerega ne bi sklenili pogodbe, če bi bil poznan ob sklenitvi pogodbe. Pridržujemo si pravico do spremembe ure in dneva odhoda zaradi spremembe letalskega ali ladijskega voznega reda ali višje sile in pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, elementarne nesreče in drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija nima vpliva in sicer brez posebne odškodnine v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu). Pri odstopu od pogodbe pred njeno izpolnitvijo agencija vrne potniku plačan znesek aranžmaja, potnik pa nima pravice do povrnitve morebitnih stroškov vizuma ali cepljenja, ki je bilo s programom zahtevano. V primeru odstopa od pogodbe med njenim izpolnjevanjem ima agencija pravico do plačila za dogovorjene storitve, ki so bile opravljene, dolžna pa je storiti vse potrebno za zavarovanje interesov potnika.

 

SPREMEMBE PROGRAMA

Agencija si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure odhoda potovanja zaradi spremembe voznega reda ali nastopa višje sile in pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer se odvija potovanje, naravne nesreče in drugi nepredvideni vzroki, na katere agencija ne

more vplivati) brez odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v potniškem prometu. Agencija ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa potovanja oz. aranžmaja zaradi kakršnekoli višje sile med potekom aranžmaja. V teh primerih lahko agencija zagotovi storitve potnikom v spremenjeni obliki v skladu z možnostmi. O kakršnikoli naknadni spremembi programa agencija potnika nemudoma obvesti. Agencija ne odgovarja za zamude letal, ladij in vlakov, kakor tudi ne za tiste spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takih zamud. V primeru, da stanje v kraju samem agenciji ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko agencija potnika nastani v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

 

REKLAMACIJE in PRITOŽBE

V primeru pomanjkljivih storitev, storitev neustrezne kvalitete ali ob neupravičeni neizvedbi določenih ogledov oz. storitev na potovanju, je potnik dolžan podati reklamacijo takoj na licu mesta našemu vodniku, spremljevalcu ali predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe …), potnik pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Pozejdon turizem ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

 

Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Pozejdon turizem d.o.o. ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku, to je v dveh mesecih od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Pozejdon turizem d.o.o, Grajski trg 15, 2327 Rače ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov, slikovni material …). Organizator je dolžan potniku prvič pisno odgovoriti v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve oz. v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

 

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Pozejdon turizem d.o.o. ni organizator potovanja, bo Pozejdon turizem d.o.o. pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Potnike seznanjamo, da imajo tuji organizatorji krajši čas za oddajo pritožb, in sicer 30 dni, zato svetujemo, da potnik pošlje reklamacijo v najkrajšem možnem času. V primeru, da Pozejdon turizem d.o.o. nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda …

 

Brez pisne reklamacije Pozejdon turizem d.o.o.  ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Pozejdon turizem d.o.o. take reklamacije ne bo obravnaval. Prav tako Pozejdon turizem d.o.o. ne bo obravnaval reklamacij, ki ne bodo poslane na zgoraj navedeni naslov in reklamacij, poslanih prek elektronske pošte. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in ustrezna potrdila hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. V skladu z 894. členom Obligacijskega zakonika se omeji največja odškodnina zaradi nepopolne opravljene storitve na vplačani znesek. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Pozejdon turizem d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za

vsa potovanja za katere je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

 

PRTLJAGA in IZGUBA DOKUMENTOV

Prevoz prtljage je brezplačen do določene teže (po navadi 20 kg), ki jo določa prevoznik (ladijski, letalski). Vsak dodatni kilogram doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih prevoznika. Agencija ne prevzema odgovornosti za izgubljeno, ukradeno ali poškodovano prtljago. Vse zahtevke potnik sam naslovi na hotel ali prevoznika. Pri letalskih potovanjih odgovarja za prtljago izključno letalska družba v skladu s predpisi, ki so veljavni v mednarodnem potniškem letalskem prometu. Agencija ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev, ladijskih kabin) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.) Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Potnik se lahko za nasvet obrne na vodjo potovanja oz. na predstavnika agencije. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

 

LETALSKI PREVOZI

So v celoti v pristojnosti letalskega prevoznika, zato za določene spremembe, ki nastajajo včasih kot posledica le tega, ne moremo prevzeti odgovornosti (sprememba časovnice, zamude…). Potniki v takem primeru ne morejo kriviti agencije in niso upravičeni do odškodnine v tej zadevi s strani agencije, ampak morajo kakršnokoli odškodnino urejati direktno z letalskim prevoznikom.

 

Nizkocenovni letalski prevozniki imajo še dosti strožje splošne pogoje in v primeru potovanja s tovrstnimi letalskimi prevozniki veljajo izključno njihovi splošni pogoji poslovanja, spremembe imena ali rezervacije.

Neglede na vrsto prevoznika za kupljeno letalsko karto ni več mogoče dobiti denarja nazaj, sprememba imena ali rezervacije pa predstavlja dodatni strošek. V  primeru, ko paketni aranžma sestavlja skupek letalskega prevoza, ladijskega prevoza, hotelske namestitve in ostalih storitev ob potnikovi odpovedi že rezerviranega potovanja se upošteva stoodstotno plačilo letalske vozovnice, ki je nevračljiva »non-refundable« in ni predmet vračila denarja in jo je potnik kljub odpovedi dolžan poravnati v celoti. Prav tako ni možna sprememba imena že izdane letalske karte.

 

KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV

Kategorizacije nastanitvenih objektov (kategorija objektov oz. število zvezdic), navedene v katalogu ali programih agencije za turistične aranžmaje so lokalne oz. nacionalne kategorizacije in agencija za to ni pristojna.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pozejdon turizem d.o.o. vse pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007 - UPB - 1, v nadaljevan ju: ZVOP - 1) in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki je vstopila v veljavo s 25.5.2018.  Šteje se, da potnik s prijavo ali podpisom pogodbe, skladno z 2. odst. 10. člena ZVOP- 1, soglaša z uporabo  osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbe. Potnik s sprejetjem teh splošnih pogojev hkrati podaja soglasje Pozejdon turizmu d.o.o. za posredovanje osebnih podatkov pooblaščenim tretjim osebam ter soglasje, da se lahko potnikovi osebni podatki uporabijo za obveščanje o ponudbi turistične agencije Pozejdon turizem d.o.o. in njenih partnerjev po elektronski pošti, facebooku in tiskanih publikacijah, med katere sodi letna izdaja kataloga »Pozejdonovo povabilo«. V kolikor potnik soglasja ne želi podati, lahko to izjavi ob prijavi na posamezni program, tako da se ga po uredbi GDPR tudi briše iz seznama prejemnikom elektronskih sporočil.

 

POTNIKOVE PRAVICE

V kolikor posamezne storitve potovanja oz. povezanega potovalnega aranžmaja ne bi bile izvedene zaradi insolventnosti organizatorja, potnik zahteva njihovo izpolnitev od naslovnika, o katerem je bil obveščen ob sklenitvi pogodbe. Agencija Pozejdon turizem je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovila s sklenjeno zavarovalno pogodbo in garantnim pismom št. 1-543-0970054 pri Zavarovalnici Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor. Če se izvedba pogodbeno dogovorjenih storitev, ki ureja izpolnitev pravic iz naslova zavarovanja insolventnosti organizatorja,  zavrne zaradi likvidnostih težav Agencije, se potrošniki obrnejo na telefonsko številko asistenčnega centra Zavarovalnice Sava +386 2 707 24 04 ali e-naslov: potnik@tbs-team24.com.

 

SPLOŠNI POGOJI IN KONČNA DOLOČILA

Z objavo teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje turistične agencije prenehajo veljati njeni doslej veljavni splošni pogoji in navodila. Agencija in potnik rešujeta eventualne spore iz medsebojnih razmerij sporazumno. Če do sporazumne rešitve zadeve ne pride, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru. V primeru telefonske prodaje oz. prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oz. po internetu naročil turistični aranžma.

Vsi splošni pogoji so objavljeni tudi na spletni strani www.pozejdon-turizem.com

 

Rače, avgust 2019.

Grajski trg 15, 2327 Rače

+386 2 608 80 80

info@pozejdon-turizem.com


Delovni čas:
Od ponedeljka do petka
09.00 - 13.00 in 14.00 - 17.00


Vse pravice pridržane. Pozejdon turizem d.o.o.