Želite obvestila o naših najboljših ponudbah? Prijavite se!

info@pozejdon-turizem.com 02 608 80 80 ali 031 735 555

 
Prosimo počakajte...
Za vas pridobivamo najugodnejše ponudbe.
Prosimo počakajte...
Za vas pridobivamo najugodnejše ponudbe.

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020 
NAZIV AKTIVNOSTI 
OPERACIJA: Promocijsko - degustacijski prostor – VTC 17 iz naslova podukrepa M19.2K Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

POVZETEK 
Občina Rače - Fram je skupaj s partnerji zasnovala in pripravila predlog operacije z naslovom "Promocijsko - degustacijski prostor – VTC 17", ga prijavila na 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2016 in bila tudi izbrana za sofinanciranje, kar je potrdilo tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja skupnost z odločbo o pravici do sredstev opr. št. 33152-127/2017/6 z dne 17.4.2018 v višini 55.505,35 EUR v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 
Operacija predstavlja velik premik v povezovanju, promociji in vključevanju novih vsebin v lokalno turistično ponudbo območij občin Rače-Fram in Slovenska Bistrica ter celotnega območja LAS. Predstavlja inovativen pristop pri trženju kmetijskih proizvodov z novimi vsebinami, ki so pomembne za nadaljnje razvijanje proizvodov, skupno promocijo, razvoj blagovne znamke in predvsem turistično prepoznavnost območja. 
V operaciji sodeluje 6 projektnih partnerjev iz dveh občin – Slovenska Bistrica in Rače-Fram. Občina Rače – Fram je vodilni partner operacije, ostali partnerji so naslednji: 
Partner 1: Društvo vinogradnikov Rače - Fram ; 
Partner 2: Kmetijska zadruga Rače z.o.o.; 
Partner 3: Pozejdon turizem, turistična agencija d.o.o.; 
Partner 4: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica ; 
Partner 5: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Maribor. 

GLAVNE DEJAVNOSTI 
Operacija bo zajemala naslednje aktivnosti: 
1. Ureditev prostora - VTC 17 v gradu Rače z vinoteko in razstavno galerijo v skupni površni 187 m2 in nakup opreme; 
2. Oblikovanje ter tisk skupne promocijske zloženke; 
3. Priprava predstavitvenega filma občine Rače - Fram z obstoječo doživljajsko igro o Ivanu Erazmu Tattenbachu; 
4. Ponatis prvega zgodovinskega romana Josipa Jurčiča z naslovom Ivan Erazem Tattenbach, ki bo prestavljal tudi turistično destinacijo; 
5. Izobraževalno promocijske aktivnosti (prireditve, ocenjevanja in predstavitve vin, izobraževanja povezana s pridelavo in promocijo lokalnih produktov); 
6. Postavitev usmerjevalnih tabel na VTC 17 – znakov za obveščanje o smeri kulturnih, naravnih in turističnih znamenitosti na območju občine Slovenska Bistrica in občine Rače-Fram. 

CILJI 
Splošni cilj projekta je zagotavljanje vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za skupno promocijo in trženje lokalno tipičnih produktov podeželja (kmetijskih, turističnih in drugih) s povečanjem možnosti trženja lokalnih kmetijskih produktov ter možnostjo povezovanja lokalnih ponudnikov ter turističnih kmetij. 

PRIČAKOVANI REZULTATI: 
- urejenih 178 m2 površine prostora, namenjenega promociji Lokalne samooskrbe VTC 17; 
- predstavitev ponudbe vsaj 7 ponudnikov občine, vključenih v promocijo v prostoru VTC 17 ; 
- oprema promocijsko – degustacijskega prostora – VTC 17: 1degustacijska miza, točilni pult, 6 vinskih sodov, vitrina za vino, razstavni zabojčki idr.; 
- 1.000 izvodov promocijske zloženke; 
- 1 predstavitveni film občine Rače - Fram; 
- 1.000 izvodov ponatisa prvega slovenskega zgodovinskega romana; 
- Promocijske table dim. 1600/350 mm 16 kosov 
- Promocijske table dim. 1600/300 mm 31 kosov 
- Promocijske table dim. 1600/250 mm 52 kosov 
- Priprava prireditev, ki bodo namenjene povezovanju občine in ostalih deležnikov v lokalnem okolju ter promociji turistične destinacije Rače-Fram: 
  • 1 Organizacija tradicionalne prireditve - Romantični božič na grajskem dvorišču; 
  • 1 Organizacija ocenjevanja vin Društva vinogradnikov Rače - Fram; 
  • Sodelovanje na prerezu vinskega letnika vinorodne dežele Podravje na KGZ –Maribor; 
  • 4 predstavitvene delavnice o pridelavi mesa, peki kruha in drugi ponudbi v občinah Rače – Fram, Poljčane, Makole in Slovenska Bistrica; 
  • 3 Strokovne delavnice za vinogradnike, vinarje, kmetije in turistične kmetije. 

Povezava na spletno stran Evropske komisije namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl in na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si 

Grajski trg 15, 2327 Rače

+386 2 608 80 80

info@pozejdon-turizem.com


Delovni čas:
Od ponedeljka do petka
08.00 - 13.00 in 14.00 - 16.00

Vse pravice pridržane. Pozejdon turizem d.o.o.